Newyddion

Newyddion Diweddaraf

27.09.17 Cyfarfod Blynyddol Gŵyl y Felinheli - Nos Fercher 11eg o Hydref

Bydd y cyfarfod blynyddol yn cael ei gynnal yn Nhafarn y Fic am 7 o'r gloch ar ddydd Mercher y 11eg o Hydref. Croeso i bawb.


28.06.17 Canlyniadau 10k Gwyl Felin 2017

10k

1. Martin Green
2. Owen Roberts
3. Ryan Cain

Cliciwch yma i lawrlwytho'r ddogfen gyda'r canlyniadau llawn.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau.


15.06.17 Ras 10k Y Faenol 2017 - GWIRFODDOLI

10k

Mae Gwyl Y Felinheli yn chwilio am wirfoddolwyr i fod yn stiwardiaid ar gyfer ras 10k ar nos Fercher 28ain o Fehefin.

Cysylltwch â ni

 


14.06.17 Rhaglen Gŵyl y Felinheli 2017

golf

Mae rhaglen 2017 yn awr ar gael!

I lawrlwytho copi o'r rhaglen 2017 - cliciwch yma.

 

 

 

 


02.06.17 Cystadleuaeth Golff Tlws Goffa Dafydd Vernon

golf

Golf Gwyl y Felin am tarian goffa Dafydd Vernon ar ddydd Sul 18fed o Fehefin, ar gwrs Maes Du, tee cynta 1.30. Golf, pryd o fwyd 2 gwrs a bws o'r Felinheli am £45.

Cysylltwch â ni wybod cyn gynted a phosib os 'da chi yn gallu dod i chwarae, byddai angen deposit o £10. Cofiwch wahodd ffrindiau, y mwyaf gawn ni y gorau bydd y diwrnod.

 


05.05.17 Noson Bierkeller CPD Y Felinheli

poster

Nos Sadwrn 20fed Mai, 7.30pm

Neuadd Goffa, Y Felinheli

Ticedi: £15

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Cysylltwch â CPD Y Felinheli i brynu ticedi


18.04.17 Ras Hwyaid Pasg 2017

duck race

Ennillwyr:

£100
29. Karen Balwns

£10
69. Christine Griffith
378. Matthew Bee
1075. Welcome Furniture
363. Lorraine Owen
283. Ianto Llywelyn
337. Elgan
440. Glyn Jones
662. Gethin Jones
470. Sharon
30. Steve Mawr

Dwytha (£10)
857. Welcome Furniture

Cliciwch yma i weld lluniau


04.04.17 Cais am Stondin yng Ngharnifal Y Felinheli

form

Cliciwch yma i lawrlwytho'r ffurflen gais


13.03.17 Cofrestru ar gyfer Ras 10k 2017

form

Cofrestru nawr ar agor

Cliciwch yma i lawrlwytho'r ffurflen cofrestru

Cliciwch yma am fanylion am y ras

23.11.16 Noson Lawen wedi ei ganslo

Yn anffodus mae Noson Lawen Gwyl y Felin nos Sadwrn yma wedi ei ganslo. Ymddiheuriadau am unrhyw anhawsterau y gall hyn ei achosi. Byddwn yn ad-dalu unrhyw un sydd wedi prynu tocyn eisioes.


20.10.16 Cyngerdd yr Ŵyl

Yn y Neuadd Goffa, Y Felinheli

7.30yh, 26ain Tachwedd

Tocynnau - 01248 671270

Cliciwch yma fam fwy o wybodaeth


29.06.16 Canlyniadau Llawn Ras 10K

1. Rob Samuel
2. Russell Bentley
3. Matthew Roberts

Cliciwch yma i weld y canlyniadau yn llawn

Cliciwch yma i weld y lluniau


27.06.16 Noson Lawen Wedi Ei Ohirio

Yn fyw yn y Marci 01/07/16
Cymru V Gwlad Belg
Cic gyntaf am 8yh

Talu ar y drws
Disgo i Ddilyn y Gem

Cymru V Gwlad Belg


16.06.16 Rhaglen Gŵyl y Felinheli 2016

Mae rhaglen 2016 yn awr ar gael!

I lawrlwytho copi o'r rhaglen 2016 - cliciwch yma.


13.06.16 Ras 10k y Felin 2016

Mae yna lefydd ar ôl i redeg yn y ras o hyd.

Dyddiad: 29/06/16, ras yn cychwyn 7.15 y.h.

Am fwy o wybodaeth ac i lawrlwytho ffurflen gystadlu, cliciwch yma. (Cofrestriadau Post yn cau 18fed Mehefin)

Cofrestriadau ar-lein trwy www.tdleventservices.co.uk (sylwer bod codi tâl bach i TDL am archebu ar-lein - dylai cofrestru ar-lein fod ar agor hyd at un neu ddau o ddiwrnod cyn y ras)


29.04.16 Cais am stondin yng Ngharnifal Y Felinheli

Os am gael stondin yng Ngharnifal Y Felinheli, llenwch y ffurflen gais a'i anfon i'r cyfeiriad ar waelod y ffurflen os gwelwch yn dda.

Cliciwch yma i lawrlwytho'r ffurflen


30.03.16 Ras 10k y Felin 2016

Cliciwch yma am wybodaeth

Lawrlwythwch Ffurflen Cofrestru

10.12.15 Noson Lawen 2016

PLANT Y FELINHELI:

Oes gennych ddiddordeb neud sbot yn Noson Lawen Gŵyl Y Felin 2016? Gellir fod yn unrhyw beth! Rydym yn chwilio am grwp neu unigolion i berfformio un slot ar y noson. Os oes gennych syniad a diddordeb, cysylltwch ag aelod o'r pwyllgor neu gyrrwch neges at dudalen Facebook yr ŵyl.


16.10.15 Dyddiadau 2015/16

20/12/15 Noson Nadolig 5yh yn Neuadd Yr Eglwys

Dydd Llun Y Pasg – Gemau i'r plant 10.30/ Ras Hwyaid 12.00

Bingo yn y Fic bob dydd Iau diwethaf yn y mis heblaw Mis Rhagfyr 17/12/15 (os oes rhywun angen lift i'r Bingo cysylltwch gyda aelod o'r pwyllgor)

Gwyl 2016 Mehefin 24 i Gorffennaf 2ail


01.10.15 Cyfarfod Blynyddol Gwyl Y Felinheli

Cyfarfod Blynyddol Gwyl Y Felinheli ar nos Fercher Hydref 14eg yn y Felin Sgwrsio am 7.00


10.09.15 Lythyr gan Non Huws, cyn-Brif athrawes Ysgol Y Felinheli, i Bwyllor Gŵyl Y Felin

10.07.2015

Annwyl Gyfeillion,

Hoffwn ddiolch i chi i gyd fel Pwyllgor am y rhodd o flodau a'r geiriau caredig yn ystod Sioe y Plant.

Mae hi wedi bod yn bleser gweithio yma yn Ysgol Y Felinheli, gyda'r blynyddoedd wedi gwibio heibio.

Dwi'n gwerthfawrogi yn fawr eich cyfraniad a'ch cefnogaeth fel Pwyllgor, i holl weithgareddau yr ysgol, nid yn unig yn ystod ein Gwyl unigryw, ond drwy gydol y flwyddyn.

Mae hwn yn bentref arbennig, a'r gymuned yn parhau i gadw'r hen werthoedd yn fyw.
Diolch o galon, bydd Felinheli wastad â lle cynnes yn f'atgofion a'm calon.

Non


02.07.15 Canlyniadau 10k Gwyl Felin 2015

Cliciwch yma i lawrlwytho'r ddogfen


26.06.15 Trefniadau Cau Ffyrdd Wythnos Gwyl Y Felin

1. Bydd y ffordd a adwaenir fel Ffordd Glan y Môr, Y Felinheli o’i gyffordd gyda Pen Ceunant (ger Tafarn y Garddfôn) am bellter o oddeutu 320 metr hyd at fynediad maes parcio’r Clwb Hwylio ar gau i gerbydau modur gan gynnwys beiciau pedal rhwng 5.00 yr hwyr a 10.00 yr hwyr ar y 1af o Orffennaf, 2015. (Ar gyfer y Ras 10k).

2. Bydd y ffordd a adwaenir fel Ffordd Glan y Môr, Y Felinheli o’i gyffordd gyda Pen Ceunant (ger Tafarn y Garddfôn) am bellter o oddeutu 320 metr hyd at fynediad maes parcio’r Clwb Hwylio ar gau i gerbydau modur gan gynnwys beiciau pedal rhwng 10.00 y bore a 6.00 yr hwyr ar y 4ydd o Orffennaf, 2015. (Ar gyfer y Carnifal).

3. Bydd y ffordd a adwaenir fel Hen Cei Llechi, Y Felinheli o bwynt ger Tafarn yr Halfway hyd at rif 1 Hen Cei Llechi ar gau i gerbydau modur gan gynnwys beiciau pedal rhwng 12.00 hanner dydd hyd at 1.00 y prynhawn ar y 4ydd o Orffennaf, 2015.

4. Bydd y ffordd a adwaenir fel Stryd Bangor, Y Felinheli o bwynt ger Tafarn yr Halfway hyd at y gyffordd ger Pen Ceunant ar gau i gerbydau modur gan gynnwys beiciau pedal rhwng 12.30 y prynhawn hyd at 1.00 y prynhawn ar y 4ydd o Orffennaf, 2015. (Ar gyfer Gorymdaith Carnifal).

Y gosb am dorri'r cyfryw reoliad yw dirwy heb fod yn fwy nag UN MIL O BUNNOEDD (£1000.00) Sian Gwenllian 07775642202


25.06.15 ENILLWYR Y CYSTADLEUAETH GOLFF

Enillwyr Cystadleuaeth golff Gwyl y Felin, fydd yn derbyn tlws goffa Dafydd Vernon. Trystan Dafydd. Rhys (Archie) Parry. Ifan Alun a Iwan (Bwthyn) Huws

Steve, enillydd y ddreif hiraf. Ifan Alun, enillydd agosaf at y pin.

Mwy o luniau i'w weld ar Flickr


18.06.15 GRŴP IAITH Y FELINHELI A GŴYL Y FELIN 2015

FLOG OSIAN

Rhai o drigolion y Felinheli sy’n gweithio ar y cyd ydi Grŵp Iaith y Felin.  Nod y grŵp ydi sicrhau fod y Gymraeg yn parhau i fod yn iaith fyw a pherthnasol yn y Felinheli.  Mae croeso i  unrhyw un sydd a diddordeb yn eu gwaith ddod i gyfarfodydd y grŵp.

Hefo cymorth hunaniaith: y fenter iaith sy’n gweithio ar draws Gwynedd cafwyd y syniad o ofyn i Osian Owen, sy’n aelod o’r Grŵp Iaith greu flog.  Blog personnol ar fideo ydi flog:  fideo+blog = flog.  Bwriad y flog ydi dangos i bawb sut mae’r Gymraeg yn rhan mor bwysig o fywyd pob dydd person ifanc yn y Felinheli a pha mor bwysig ydi  hi  fod y Gymraeg yn cadw ei lle fel prif iaith y pentref.

Yn y flog mae Osian yn dangos agweddau o’i fywyd dyddiol a sut bod pob agwedd o’r bywyd hwnnw’n cymryd lle yn hollol naturiol yn y Gymraeg.  Wrth fynd am dro o amgylch y pentref mae o’n holi rhai o drigolion eraill y Felinheli ynglŷn â’u hagwedd at y Gymraeg a pham fod y Gymraeg, am wahanol resymau  yn  bwysig iddyn nhw.

Mae Grŵp Iaith y Felinheli am i cymiant o bobl a phosib  weld y flog yn ystod wythnos Gŵyl y Felin.  Mwynhewch ei gwylio brynhawn Gwener y 26ain yn ystod lansiad yr Wyl yn y Felingylchu; brynhawn Llun y 29ain ar ôl 5.30 y.h.yn y babel fawr lar Lan y Môr cyn cychwyn y ffilm i blant; eto yn y babell fawr ar nos Fawrth y 30ain cyn i Gwis yr Ŵyl gychwyn am 9.00 y.h. ac am y tro olaf brynhawn Sadwrn y 4ydd yn ystod y carnifal.  Ar ôl yr Ŵyl cewch ei gweld ar www.Felin.org  ac mi fydd hi hefyd i’w gweld ar broffil Facebook y Felinheli. 

Mae Grŵp Iaith y Felin yn gofyn i bawb fydd wedi gwylio’r flog ystyreid tri pheth:

 • i feddwl be’ mae’r Gymraeg yn olygu iddyn nhw?
 • sut le fyddai’r Felinheli heb y Gyrmaeg?
 • be allan nhw wneud i sicrhau na fydd y Felinhlei byth yn colli’r Gymraeg?
Diolch i bawb gymerodd ran yn y flog:

Osian Owen                                                      Diolch hefyd i Bwyllgor Gŵyl y Felin, Siop Londis a
Dylan Bryn                                                         Chaffi’r Swellies.
Nerys Owen
Sian Gwenllian                                                 Tim cynhyrchu:
Beverley Jones                                                 Sioned Jones, hunaniaith            
Hannah Swann                                                Eleth Peate, Cyngor Gwynedd.


29.05.15 Crysau T Gŵyl y Felin gan Hunaniaith

Yn ystod wythnos Gŵyl y Felin eleni mi fydd hunaniaith yn rhannu crysau T allan i bobl ifanc y pentref. Gwaith hunaniaith ydi annog pobl i ddefnyddio’r Gymraeg ac i fod yn falch ohoni. Pwrpas y crysau T unigryw yma, na fydd ar gael yn unlle arall fydd gwneud pobl ifanc y Felin yn ymwybodol peth mor arbennig ydi gallu siarad Cymraeg a bod byw yn y Felinheli yn rhan o’r Cymreictod yna. Yda chi’n un da hefo geiriau, cysyniadau a rhoi’r ddau hefo'i gilydd? Mae angen slogan neu ymadrodd bachog, byr a slic i fynd ar flaen y crysau T. Os medrwch feddwl am slogan clyfar cysylltwch hefo Ifan yn swyddfa hunaniaith ar IfanLlewelynJones@gwynedd.gov.uk.


28.05.15 Digwyddiadau'r Ŵyl 2015

Mae manylion digwyddiadau'r Ŵyl 2015 ar gael yn awr!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.


13.04.15 Ras 10k y Felin 2015

Mae’n amser dechrau meddwl ac ymarfer unwaith eto ar gyfer y ras 10k Gwyl y Felinheli (1/7/15). Yn dilyn peth holi ar gystadleuwyr yn y ras, eleni rydym wedi penderfyny ychwanegu cael amseru digidol dan ofal cwmni lleol TDL. Rydym yn dal i geisio, cael gwerth am arian i’r pris mynediad ond bydd rhaid codi mymryn ar y tal eleni i £8 y pen (neu £10 os nad ydych wedi cofrestru gyda WA). Oherwydd poblogrwydd y ras yn y gorffennol rydym wedi cael rhif mwyafrif oedd yn gallu rhedeg yn 300, eleni rydym am dderbyn 100 ychwanegol – felly y mwyafrif fydd 400)
Sylwch hefyd ar un newid bach arall ar gyfer categoriau y merched – ni fydd category dan 35 mwyach, yn hytrach dan 40 fydd y category newydd.

Diolch i bawb sydd wedi ein cefnogi yn y gorffennol a gobeithiwn eich gweld unwaith eto dechrau Gorffennaf. Cauwyd y ceisiadau rai wythnosau cyn dyddiad y ras y llynnedd., felly mi fuasai'n syniad gyrru eich cais yn fuan. 

Lawrlwythwch Ffurflen Cofrestru


25.03.15 Gweithgareddau Llun y Pasg

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


03.02.15 Enillwyr y Bingo!

Voucher swellies - Ann Club
Voucher beauty by Maryam - Nia Jenkins
Voucher beauty by Laura - Sarah
Voucher CJ Hair - Sacha Cadwaladr
Hamper ffrwyth gan Y Fic - Eirlys Liggins
Chocolates - Moira a Joe Twrna
Cigoedd Bwydydd Ifor's - Dei O
Mega bubble machine - Carys Elis
Proseco gan Y Fic - Tesni Jones
Gwin - Wenna, Glyn, Sacha, Angharad
Room fragrances - Patricia Grifith
£10 - Karen Balwns
£40 - Nia Williams


29.01.15 Bingo Felinheli

dolig

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

18.11.14 Nadolig Felinheli

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


26.09.14 Newyddion Gwyl Y Felinheli

Cyfarfod Blynyddol Gwyl Y Felinheli Hydref 22ain am 7yh yn Y Felin Sgwrsio

Cafwyd trafodaeth ynglŷn â Tan Gwyllt eleni ac oherwydd problemau diogelwch a diffyg cefnogaeth ariannol gan y cyhoedd ar ffaith fod y tan gwyllt ar yswiriant yn mynd yn ddrytach pob blwyddyn mae'r Ŵyl yn colli dros £1000 pob blwyddyn. Penderfynodd Y Pwyllgor o 11 i 1 i beidio cynnal Tan Gwyllt yn 2014.


07.07.14 Brwydyr Rhwng Rob Ac Alun Eto

10k race felinheli vaenol Cafodd râs boblogaidd 10K Elim/Madoc ei chynnal unwaith eto eleni, fel rhan o Wyl y Felinheli. Bu’r tywydd yn garedig i’r rhedwyr a’r cefnogwyr i sicrhau fod pawb yn cael amser da (mewn mwy nac un ystyr!).

Yr ennillydd amlwg am y 5ed tro yn olynol oedd ‘ceffyl blaen’ Gogledd Cymru - Rob Samuel o glwb Rhedwyr Eryri, gyda Alun Vaughan ei gyd aelod clwb ac ein prif redwr lleol sydd wedi ennill y râs 6 gwaith o’r blaen yn y gorffennol (2002 – 2007) yn ei erlid yr holl ffordd.

Dyn arall o Eryri mewn cyflwr da ar hyn o bryd yw Dylan Wynn Jones o Drefor, a ddaeth yn 3ydd, ond yn ennill gwobr y 1af dros 40. Yr ennillydd categori nesaf i groesi’r llinnell oedd Rhys Llewelyn James o Ddeiniolen (17oed) yn cael gwobr y bachgen dan 18 cyntaf, gyda Garn Owain Jones o Landegfan (15oed) yn dynn ar ei sodlau ac yn curo y cyntaf dros 50 yn y broses sef Arwel Lewis eto o Eryri.

Nid oedd y godwm a gafodd Eurwyn Edwards tra’n ymarfer ar y Wyddfa 10 diwrnod ynghynt yn ei ddal yn ol rhag ennill y 1af dros 60 mewn amser o dan 45 munud. Tra bod amser y 1af dros 70 – Emyr Davies (Eryri), 47m 32e yr un mor drawiadol - cliciwch yma am fwy o wybodaeth


02.07.14 Canlyniadau Ras 10k

ras 10k vaenol

1. Rob Samuel - Amser 31.55
2. Alun Vaughan - Amser 32.54
3. Dylan Wynn Jones - Amser 36.06

Cliciwch yma i weld y canlyniadau i gyd.
Cliciwch yma i weld y lluniau


gwyl felin programme 2014

13.06.14 Rhaglen 2014

Mae rhaglen 2014 nawr ar gael! - cliciwch yma

Main Sponsors
Grŵp Watkin Jones Group


Beacon Cibyn

06.06.14 Trip Gwyl Y Felinheli i.. Beacon Cibyn Caernarfon

Blynyddoedd 7,8,9 a 10

Bws o Londis am 10:00yb

Sadwrn 28 Mehefin

Tecstiwch Wil ar 07826078596 i archebu eich lle….£5 yr un

mwy o fanylion - cliciwch yma


06.06.14 Felinheli 10K - Entries are now closed (Saesneg yn unig ar hyn o bryd)

Entries are now closed for the Felinheli 10K race as we have reached our 300 limit before the official closing date.

If anyone wants to contact us in case of cancellations - the email address is eilir.felin@btopenworld.com and phone number is 01248 671150.


07.04.14 Felinheli 10K - y diweddaraf

Amser dechrau ymarfer unwaith eto ar gyfer y ras leol boblogaidd yma yn Felinheli. Rydym yn ceisio cael awyrgylch gyfeillgar a chymdeithasol i’r ras gan obeithio y bydd nifer sydd ddim yn cystadlu’n rheolaidd yn ogystal a’r ffyddloniaid yn cael eu temptio yn ôl os ydym yn cadw y pris mynediad fel ac y bu yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Diolch i bawb sydd wedi ei chefnogi yn y gorffennol a gobeithiwn eich gweld unwaith eto dechrau Gorffennaf. Cauwyd y ceisiadau ychydig wythnosau cyn dyddiad y ras y llynnedd., felly mi fuasai'n syniad gyrru eich cais yn fuan.


28.01.14 Gŵyl Y Felinheli 2014

Stŵr wrth y Dwr yn ôl Nos Sadwrn cyntaf Gŵyl Felin.... Meddyliwch am eitem...... dim ond 6 mis i fynd!!

poster firework night

22:12:13

Noson Nadoligaidd - cliciwch yma


18:10:13 Noson Tân Gwyllt Nos Fawrth 05-11-13, 7.00

tan gwyllt


13:09:13 - Cyfarfod Blynyddol Gwyl Y Felinheli

Cynhelir Cyfarfod Blynyddol Gwyl Y Felinheli yn y Felin Sgwrsio Nos Iau Hydref 10ed am 7.00


02:07:13 - Cwis Nos Fawrth

Cyd Enillwyr - The Beatles a Laughing Gravy

"Diolch i Delyth am ei hamser hefor cwis dros y blynyddoedd...mae hi wedi ymddeol o'r swydd er mwyn cael 'gwaed newydd' i mewn!!" - Ieu Roberts


04:07:13 - Canlyniadau Râs 10k 2013

Prif ras
1. Rob Samuel (new record time)
2. Gwyn Owen
3. Christopher Evans

Merched
1. Siobhan Evans
2. Annwen Darlington
3. Sara Woodcock

   

Dros 40
1. Dylan W Jones
2. John Parkinson
3. Irfon Rowlands

Dros 35
1. Tracey Llewelyn
2. Jenny Hemming
3. Kate Worthington

   

Dros 50
1. Arwel Lewis
2. Iwan Edgar
3. Kevin Slattery

Dros 50
1. Kay Hatton
2. Sue Jones
3. Viv Edwards

   

Dros 60
1. Jim Woodcock

Dros 60
1. Maggie Oliver

   

Dros 70
1. Emyr Davies

Ieuenctid Merched
1. Sali Parry
2. Anna Evans

   

Ieuenctid Dynion
1. Rhys James

 

04:07:13 - Canlyniadau Râs 10k 2013

image
Cliciwch yma i lawrlwytho canlyniadau'r Râs 10k 2013


02:07:13 Enillwyr Its a Knockout

Gerald; Mair; Osian; Mari; Owain a Manon


01:07:13 Enillwyr y Cwis Ieuenctid Nos Lun

Morgan; Matthew H; Matthew J; Kai; Ryan; Adam


01:07:13 Canlyniadau Peldroed 6 yr ochr

Tim buddugol- Tim 1- Gruff; Jac; Math; Tom; Deion; Rhys


Golff Gwyl Y Felinheli - Tlws Coffa Dafydd Vernon 2013
St Deiniol Golf Club, Bangor. 23.06.13


1. Ellis Wyn, Gerallt Parry; Rhys ‘Archie’ Parry- 79pt
2. Gwyn Jones; Jonathan Williams; Ieuan Roberts- 78pt
3. Gerallt Thomas; Rodney Owen; Haydn Davies- 74pt

Nearest the Pin; 15th- Martin Gallagher
Longest Drive; 6th- Bob Morris


Rhaglen 2013

image

Cliciwch yma i lawrlwytho'r rhaglen


Prif Noddwyr
Grŵp Watkin Jones Group
Elusen y FlwyddynYsgol PendalarCanlyniadau Râs Hwyaid 2013

£100 - Catrin Mather (Y Felinheli)

10 gwobr o £10

771 Arwel (d/o Iwan Bonc)
527 Jamie Williams (d/oBonc)
41 Llion Derbyshire
680 Guto Roberts (d/o Wil)
555 Stevie G (d/o Iwan Bonc)
359 Iona (d/o Ieu)
535 Bubs (d/o Iwan Bonc)
144 Dan & Beth
504 Mark Parry Jones ( d/o Danny)

Dwytha - 198 Big John


poster tan gwyllt

Dydd Llun y Pasg

Cliciwch ar y poster am fwy o wybodaeth

 

 

poster tan gwyllt

Siôn Corn

23:12:12

6:00pm

Glan y Môr


poster tan gwyllt

Noson Tan Gwyllt

05:11:12

7:00pm

Glan y Môr


AGM Gwyl Felin

Cynhelir cyfarfod blynyddol Gwyl Y Felinheli yn Y Felin Sgwrsio ar Nos Iau Hydref 25ain am 7.00. Croeso i bawb.


04.07.12 Canlyniadau Nos Fercher

Y Râs 10k - Cliciwch yma


Hwylio

Medium Handicap
1. Steven Owen, Y Felinheli
2. Richard Murphy, Y Felinheli

Fast Handicap
1. Lindsay Price

 


03.07.12 Canlyniadau Nos Fawrth

It's a Knockout

 1. Hard Core- 19pts (Mark, Claire, Megan, Harri, Non a Lewis)
 2. Tîm Martha -18pt
 3. Tîm Melyn - 17pt
 4. Hooligans- 16pt
 5. Tîm Felin Bros- 15pt
 6. Tîm Mair Stead- 14pt
 7. Tîm Gari Wil- 13pt
 8. Tîm Sanje- 12pt
 9. Tîm Dominic- 11½pt
 10. Tîm Osian- 9½pt

Cwis yr Ŵyl

 1. Shorts Alun Meirion (Rhys, Gerald Iolo etc)
 2. Laughing Gravy (Garddfon)

Diolch i Ken a Delyth am drefnu fel arfer.


02.07.12 Canlyniadau Nos Lun

Pel Droed
1. Tim 2 - Dominick; Matthew; Nel; Llew; Jona
2. Tim 1 - Kai; Ryan; Gruff; Andrew; Lee
3. Tim 3 - Richie; Adam; Ethan; Guto; Cory
4. Tim 4 - Liam, Oliver; Cai; Mthew; Louis

Cwis i'r Ieuenctid
1. Mathew, Beverley, Tomos & criw


Gwisg Ffansi

mojo

Chwilio am wisg ffansi i'r carnifal?

Mojo Costumes
154 Stryd Fawr
Bangor

"We have a huge range of adult size costumes available to hire for £10 each. "


Mehefin 2012
Rhaglen 2012


Rhaglen 2012 - cliciwch yma


17.06.12 Cystadleuaeth Golff (Tlws Coffa Dafydd Vernon)

Dyma'r canlyniadau;
Enillwyr Tarian Coffa Dafydd Vernon; (Llandrillo Yn Rhos)
1af; Aled Hughes; Steff Parry Evans; Rhys (Archie) Parry
2il; Gwyn Jones; Trevor Japheth; Aled Jones
3ydd; Iwan Huws; Steve Jones; Ieuan Roberts
4ydd; Gareth Bellis; Gren Jones; Gordon Jones
5ed; Owain Jones; Adrian a Martin
6ed; Rich Humphreys-Jones; Haydn Davies a Dei Hughes

Dreif Hiraf; Aled Hughes
Agosa at y Twll; Rich HJ


Enillwyr y Ras Hwyaid- Dydd Llun Y Pasg

£100 1af
628 Lynne Thomas

9 @ £10
- 561 Chase Me
- 697 Simon a John c/o Bethan Lloyd
- 566 Chase Me
- 463 John (Vet) c/o Moira
- 90 Brenda Williams (Taxi's) c/o Sharon
- 17 Chay
- 557 Sion Terfyn Terrace
- 675 Maddie Martin c/o Bethan Lloyd
- 470 Bob Lewis c/o Moira

Ac yn olaf - 295 Ben O (Emrys Fic)


Mae cofrestriad wedi cau erbyn hyn

10k Parc Faenol - Dydd Mercher Gorffennaf 4ydd


poster pasg stwr wrth y dwr

Gŵyl Felinheli

Mae'r flwyddyn newydd yn amser i edrych yn ôl ac i edrych ymlaen. Dros y Nadolig bu llawer o drigolion y pentref yn edrych ar nifer o luniau a fideos o ddigwyddiadau Gwyl Felin 2011 a rhai yn gallu teimlo haul tanbaid diwrnod y Carnifal. Braf a thrist oedd gweld Esyllt Vaughan Jones yn mwynhau Stwr y Dwr a'r Noson Lawen hefo Himyrs, a dweud y gwir mi oedd Es yn mwynhau bob munud o'r Wyl!

Os oes gennych funud neu ddau y gaeaf yma cymerwch daith hiraethus ond pleserus i ddyddiau braf Hâf 2011 ar www.gwylfelin.org ac efallai ystyried beth a hoffech chi a'ch ffrindiau ei wneud ar gyfer Stwr wrth y Dwr yn 2012 (neu a ddylwn ei alw'n Es-Ffest eleni?)

Ac wrth edrych ymlaen cofiwch am weithgareddau'r Pasg gyda Gwyl Y Felinheli lle bydd cyfle i blant y pentref chwilio am wyau Pasg ar gae pel-droed y pentref ac yna croesi'r ffordd at Afon Heulyn i weld os ydi eich hwyaden chi wedi ennill £100 i chi! Ond cofiwch brynu un yn gyntaf! Hyn i gyd i gychwyn am 10.30 ar fore Llun y Pasg

 

 

Ffrindiau Gwyl Felin
Yn dilyn lansiad grwp ‘Ffrindiau’r ŵyl’ bu i sawl un gymryd y cyfle i gyfrannu rhodd i’r ŵyl.

2017
Os hoffwch fod yn Ffrind i’r ŵyl eleni

Anfonwch siec o £25 yn daladwy i gŵyl Felin Festival gyda’ch enw, cyfeiriad, rhif ffôn neu ebost i:- Christine Griffith, Trysorydd, 17 Bryn y Môr, Y Felinheli LL56 4LY neu unrhyw aelod o’r Pŵyllgor - cliciwch yma

Felinheli.org
Am wybodaeth am Y Felinheli - newyddion, hanes, digwyddiadau

- cliciwch isod i fynd i wefan y pentref. 

Albwm Lluniau
I weld mwy o luniau yr wyl cliciwch yma

Gwyl Felin ar flickr.com